Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DSV 2014.01

1. DSV Assurantiegroep B.V. (“DSV”), is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, statutair gevestigd te Hilversum, ingeschreven in de kamer van Koophandel te Hilversum onder nr. 33277820. DSV Verzekeringen, DSV Mediapolis, DSV Apparatuurverzekering, DSV Productieverzekering, DSV Equipmentverzekering en DSV Instrumentenverzekering zijn handelsnamen van DSV.

2. Deze Algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en opdrachten aan DSV van een Opdrachtgever (de “Opdrachtgever”). Uitsluitend DSV geldt tegenover de Opdrachtgever als opdrachtnemer.

3. Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan DSV verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege DSV zijn betrokken.

4. DSV verbindt zich ten opzichte van Opdrachtgever tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Opdrachtgever en de opdracht. De geheimhoudings-verplichting duurt voort tot een jaar na beëindiging van de opdracht. Onder de werking van deze bepaling vallen niet de gegevens die reeds bij DSV bekend waren voorafgaand aan het verlenen van de opdracht, dan wel legaal verkregen zijn van een derde partij of partijen of onafhankelijk door DSV zijn vergaard, dan wel (publiek) bekend zijn of worden, welke bekendheid niet het gevolg is van een handelwijze of nalatigheid van DSV. Deze geheimhoudingsverplichting geldt voorts niet voor zover DSV tot openbaarmaking is verplicht op grond van de wet, de regels van enige beurs of een uitspraak van de rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan.

5. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt DSV minstens de ter zake geldende wettelijke bepalingen in acht.

6. DSV verwerkt gegevens van Opdrachtgever en de verzekeringsprogramma’s van Opdrachtgever, waaronder NAW-gegevens, polis gegevens en persoonsgegevens die nodig zijn voor het tot stand brengen van verzekeringen en alle andere dienstverlening van DSV. Deze informatie wordt opgeslagen in een of meerdere databanken. Naast het gebruik van deze databanken ten behoeve van Opdrachtgever, kunnen deze databanken ook geraadpleegd worden door andere DSV ondernemingen o.a. voor het verrichten van consultancy- en andere diensten aan verzekeraars, waarvoor DSV een vergoeding kan ontvangen.

7. De honorering van DSV bestaat uit een fee, advieskosten, bemiddelingskosten, dan wel provisie of courtage berekend over de premie. Andere honoreringsbestanddelen kunnen zijn de schadeafmakingscourtage, regresvergoedingen, rente-inkomsten over tegoeden en additionele vergoedingen van verzekeraars voor diensten ten behoeve van verzekeraars. Voorts brengt DSV aan Opdrachtgevers polis- en administratiekosten in rekening.

8. Een opdracht is een tussen Opdrachtgever en DSV gesloten schriftelijke overeenkomst, waarbij DSV zich verbindt bepaalde taken of een bepaalde opdracht te verrichten vanuit de DSV - organisatie en binnen de onderneming of organisatie van de Opdrachtgever, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

9. De opdracht geldt eerst dan als gesloten wanneer Opdrachtgever schriftelijk bevestigd heeft deze te accepteren.

10. Iedere aanbieding, alsdan bedoeld als propositie tot het verkrijgen van een opdracht, is met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd.

11. Aanbiedingen van DSV mogen zonder schriftelijke toestemming van DSV niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

12. Iedere overeenkomst wordt door de Opdrachtgever aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van DSV- voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst.

13. Alle offertes worden gedurende één maand na dagtekening gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

14. Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod DSV heeft bereikt. Indien DSV een overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd wordt deze bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

15. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt, in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand indien DSV aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

16. In afwijking van het in het vorige lid genoemde, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en kan DSV de opdracht zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gebonden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten, indien:

- de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

- de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;

- de onderneming van de Opdrachtgever wordt gestaakt of geliquideerd;

- er een conservatoir of executoriaal beslag is of wordt gelegd op roerende en onroerende

zaken, liquiditeiten, deposito’s, waardepapieren en vorderingen van de Opdrachtgever;

- de Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt;

- er zich omstandigheden voordoen welke de goede naam en eer van DSV en haar

medewerkers kunnen aantasten of hen anderszins materiële of immateriële schade kunnen

veroorzaken.

17. Indien DSV een opdracht overeenkomstig een van de in artikel 3.1 genoemde oorzaken of wegens overmacht opschort, zal DSV nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever of andere belanghebbenden gehouden zijn.

18. Bij verschil van inzicht over de uitvoering van de opdracht of het ontbreken van onvoldoende vertrouwensbasis kunnen beide partijen de opdracht voortijdig beëindigen.

19. DSV behoudt zich het recht voor de eventueel door haar geleden schade ten gevolge van beëindiging van de opdracht door de Opdrachtgever in rechte bij de Opdrachtgever te verhalen.

20. Iedere beëindiging van de opdracht dient schriftelijk te geschieden bij een aan de wederpartij gericht aangetekend schrijven, dan wel een deurwaardersexploot dan wel door middel van wederzijdse (ontvangst-) bevestiging per e-mail.

21. Ten aanzien van aansprakelijkheid van DSV geldt het volgende:

21.1 De bepalingen ter zake van aansprakelijkheid in dit artikel gelden voor DSV inclusief aan DSV gelieerde ondernemingen en medewerkers van DSV en van aan DSV gelieerde ondernemingen. De bepalingen ter zake van aansprakelijkheid in dit artikel zijn ook van toepassing op vorderingen en aanspraken die door aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen en medewerkers tegen DSV worden ingesteld.

21.2 Voor zover de wet dit toelaat, en met uitzondering van schade die uitsluitend en direct voortvloeit uit opzet of grove schuld [van DSV of haar leidinggevenden], is de aansprakelijkheid van DSV tegenover Opdrachtgever voor alle schade, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten) met betrekking tot of gerelateerd aan de dienstverlening door DSV beperkt tot EUR 5.000.000. DSV is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade (waaronder begrepen gederfde omzet en/of gederfde winst).

21.3 Alle vorderingen (van Opdrachtgever of van aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen of medewerkers) tegen DSV (of aan DSV gelieerde ondernemingen of medewerkers) met betrekking tot of gerelateerd aan de dienstverlening door DSV, dienen (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW en in afwijking van eventuele langere wettelijke verval- en verjaringstermijnen) uiterlijk één jaar na de datum waarop Opdrachtgever op de hoogte kwam van de gronden van de vorderingen, of op de hoogte had kunnen behoren te zijn van de gronden van deze vorderingen, te worden ingesteld.

21.4 DSV is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies van derden, zoals niet-gelieerde medemakelaars en subagenten, en aansprakelijkheid voor derden is derhalve volledig uitgesloten.

21.5 DSV is bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, waaronder informatie over (wijzigingen in) de bedrijfsvoering, bedrijfsactiviteiten of rechtsvorm, overnames, aan- en verkopen, elders lopende verzekeringen en dergelijke. DSV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie door de Opdrachtgever. 

21.6 Indien DSV verzekeringen overneemt van een andere intermediair, is DSV niet eerder aansprakelijk (met inachtneming van dit artikel 21) terzake van deze verzekeringen dan vanaf tot het moment waarop DSV een redelijke tijd heeft gehad om de status daarvan door te nemen en een advies uit te brengen.

21.7 DSV controleert de solvabiliteit van verzekeraars bij plaatsing en verlenging van de verzekeringen, doch is niet aansprakelijk indien achteraf een verzekeraar insolvabel blijkt te zijn of wordt.

21.8 DSV is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door een verkeerde berekening of schatting van de premie en wettelijke heffingen die van toepassing zijn op de verzekering. 

22. Afwijkingen en aanvullingen op de opdracht zijn slechts geldig en verbindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

23. De verhouding tussen Opdrachtgever en DSV wordt beheerst door het Nederlandse recht.

24. Alleen de rechter te Amsterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de Opdrachtgever en DSV kennis te nemen.