Je logt in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Je klikt op Polisoverzicht

Je klikt op >>

Je klikt op Polis wijzigen


Vervolgens beantwoord je altijd de vragen:

Datum wijziging (staat standaard op vandaag)

Reden wijziging


Onderaan kun je de (gewijzigde) apparatuur invoeren.

De verzekerde bedragen dienen te worden afgerond op hele euro’s.

Vervolgens klik je op Toevoegen (GEEN enter gebruiken).

Let op: het is belangrijk dat alle verzekerde items in de apparatuurlijst staan, deze lijst vervangt namelijk de eerdere lijst.

Als je lijst compleet is klik je op Wijziging verzenden.

Na de verzending ontvang je een bevestigings e-mail, ontvang je deze niet dan is de wijziging niet succesvol verzonden!!

Je kunt de gewijzigde apparatuurlijst weer terugzien als wij de mutatie hebben verwerkt.

Wij vinden het belangrijk dat je een goed inzicht hebt in de dienstverlening die wij bieden. Op onze dienstverlening als bemiddelaar in verzekeringen is de Wet op financieel toezicht van toepassing. Belangrijk aandachtspunt in deze wet is transparantie over de dienstverlener en zijn dienstverlening. Dit komt tot uiting in een aantal informatieverplichtingen. Om je van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij de DSV Verzekeringen dienstenwijzer opgesteld. Met deze dienstenwijzer geven wij je vooraf inzicht in onze dienstverlening zodat helder is wat je wel en wat je niet van ons mag verwachten. Zowel online als persoonlijk.

Bekijk hier de dienstenwijzer....

Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- en regelgeving, dit is om te voorkomen dat criminelen die bijvoorbeeld geld willen witwassen zich schuilhouden achter een juridische entiteit. Wij dienen daarom te checken of uw bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbenden (UBO) voorkomen op de sanctielijsten van Nederland en/of de EU. Ook particulieren worden gecheckt.

Het UBO-register is in principe geen openbaar register, het is toegankelijk voor:

 • De bevoegde autoriteiten en financiële inlichtingeneenheden van de EU;
 • Partijen die de identiteit van hun cliënten moeten controleren (bv. banken, verzekeraars, notarissen en advocaten).

Andere belangstellenden kunnen ook toegang krijgen tot het UBO-register als zij een aantoonbaar gerechtvaardigd belang hebben.

Mocht blijken dat één van de bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, dan mag uw verzekeraar geen uitkeringen verrichten en zal dit reden zijn een polis niet af te sluiten dan wel te beëindigen.

In het onverhoopte geval van schade verzoeken wij je de schade te melden via het online schadeformulier op onze website...

Ook ontvangen wij graag:

 • de aankoopnota van het beschadigde object;
 • de aankoopnota van het (eventueel) vervangende object;
 • gespecificeerde reparatienota, indien reparatie niet mogelijk is dan een verklaring waaruit blijkt dat de reparatiekosten de verzekerde waarde te boven gaan. U dient dan op verzoek de beschadigde apparatuur aan ons in te sturen;
 • kopie aangifte.

De documenten kunt u toevoegen aan het online schadeformulier of per e-mail sturen aan webschade@dsv-insurance.nl.

Als je bij ons zakelijk bent verzekerd kun je (in de meeste gevallen) de BTW verrekenen. Je geeft de verzekerde waarde dan exclusief BTW bij ons op.

Als je bij ons particulier bent verzekerd, geef je de verzekerde waarde inclusief BTW op.

Wanneer je zakelijk bent verzekerd en de verzekerde waarde toch inclusief BTW hebt opgegeven terwijl je de BTW kunt verrekenen, krijg je in geval van schade het schadebedrag exclusief BTW uitgekeerd.

Deze verzekering is bedoeld voor zowel professionals als particulieren woonachtig in Nederland.

Wij zijn slechts bevoegd in Nederland gelegen risico's te accepteren. Verzekeringnemers die in Nederland hun gewone verblijfplaats hebben of, indien het een rechtspersoon betreft, in Nederland zijn gevestigd kunnen een apparatuurverzekering bij ons aanvragen.

Vanaf de dag dat je je woonadres niet langer in Nederland hebt kunnen wij geen dekking meer verlenen. Wij zijn dan genoodzaakt de verzekering per verhuisdatum te beëindigen.

De verzekerde waarde wordt vastgesteld aan de hand van de opgave van verzekeringnemer. Dit kan de (oorspronkelijke) nieuwwaarde zijn, maar ook de waarde in het tweedehands verkeer. Wij adviseren de eigen aanschafwaarde aan te houden. In geval van schade is het verzekerde bedrag dan eenvoudig aan te tonen d.m.v. de aankoopnota (nieuw of tweedehands). Mocht er geen aanschafnota meer voorhanden zijn dan dien je het belang op een andere wijze aan te tonen (foto met bankafschrift of correspondentie van marktplaats etc.).

In geval van schade worden de reparatiekosten vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag. Bij total loss wordt maximaal het verzekerde bedrag uitgekeerd. Dit verzekerde bedrag kan door een expert worden getoetst. Er geldt dus geen afschrijvingsregeling zoals je dat soms bij andere verzekeringen op nieuwwaardebasis ziet.

Computerapparatuur (waaronder tablets) kan uitsluitend verzekerd worden indien de waarde hiervan de totale waarde van de verzekerde audiovisuele apparatuur zoals camera’s, lenzen, etc. niet overschrijdt.

Het tijdelijk uitbreiden van het dekkingsgebied is eens per verzekeringsjaar toegestaan. De extra minimumpremie voor deze tijdelijke uitbreiding bedraagt € 30,00 (exclusief € 5,00 poliskosten en 8,4% assurantiebelasting). Indien je het dekkingsgebied nogmaals wilt uitbreiden is dit mogelijk echter kun je deze weer terugzetten per premievervaldatum (1 april).

Wijzigingen en/of (tijdelijke) uitbreidingen gedurende de verzekeringsperiode zijn tot een maximum van 20% van de verzekerde som automatisch meeverzekerd. Hiervoor gelden de volgende regels:

Tot € 1.250,00 zijn nieuwe aankopen voor alle verzekerden sowieso automatisch meeverzekerd. Hierboven is het bedrag van de automatische dekking afhankelijk van het totaal verzekerde bedrag.

Tot 20% van het verzekerde bedrag is automatisch meeverzekerd.

Voorbeeld:

 • Totaal verzekerde bedrag € 4.000,00 x 20% = € 800,00 je hebt automatisch dekking tot € 1.250,00.
 • Totaal verzekerde bedrag € 30.000,00 x 20% =€ 6.000,00 je hebt automatisch dekking tot € 6.000,00.

Er geldt wel een maximum, boven € 12.500,00 is geen automatische dekking mogelijk.

Bijzonderheden

 • Voor nieuwe apparatuur die niet op de specificatie staat, dient aangetoond te kunnen worden dat de apparatuur tijdens het lopende verzekeringsjaar (van 1 april tot 1 april) is verkregen.
 • Indien de apparatuur vóór het verzekeringsjaar is aangeschaft en niet voorkomt op de apparatuurlijst zullen verzekeraars de schade niet vergoeden.
 • De automatische dekking geldt ook voor tijdelijke (gehuurde/ geleende) apparatuur.
 • Komt de waarde van de nieuwe apparatuur in eigendom boven de 20% uit, vul dan de specificatielijst aan met deze apparatuur.
 • Komt de waarde van de apparatuur die niet jouw eigendom is boven de 20% uit (gehuurde of geleende apparatuur) kies dan voor de aanvullende dekking 'apparatuur niet in eigendom' en verzeker deze apparatuur voor een bedrag tot maximaal € 25.000,-.

Mutaties na gebruik van de clausule automatische dekking

Is gebruik gemaakt van de clausule automatische dekking, dan vragen wij je de apparatuurlijst jaarlijksaan te passen via de website www.apparatuurverzekering.nl en als wijzigingsdatum 1 april aan te houden.

Wij raden je aan de apparatuurlijst voor 1 maart aan te passen. Dan krijg je het aangepaste certificaat voor het nieuwe verzekeringsjaar snel van ons toegestuurd (let op de wijzigingsdatum: 1 april!).

Geef je de wijziging later aan ons door dan kunnen wij je niet beloven dat de mutatie voor de verlenging is verwerkt en bestaat de kans dat je naast de factuur voor het nieuwe verzekeringsjaar ook een aanvullende credit- of debet factuur in verband met de wijziging ontvangt.

Mutaties zonder gebruik te maken van de clausule automatische dekking

Uiteraard kan je op elk gewenst moment gedurende het verzekeringsjaar mutaties aan ons doorgeven via de website.

Voor alle mutaties brengen wij € 5,- poliskosten in rekening.

Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht in werking getreden. De ingelaste wettelijke bedenktijd is bij de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht in het leven geroepen en biedt bescherming aan de consument.        

De wettelijke bedenktijd op deze verzekering bedraagt 14 dagen. Ingaande vanaf het moment dat je de polis hebt ontvangen. Op basis van de wettelijke bedenktijd kan de afgesloten verzekering zonder opgave van redenen kosteloos worden beëindigd.    

Indien je je op de wettelijke bedenktijd beroept wordt de verzekering per ingangsdatum beëindigd. Dit betekent dat er nooit dekking is geweest. De verzekering is immers met terugwerkende kracht per ingangsdatum beëindigd.

De apparatuurverzekering is uit te breiden met een dekking voor apparatuur niet in eigendom. Deze dekking is bedoeld voor huur- of leenapparatuur. De optie kan worden toegevoegd via de website. Het is alleen mogelijk voor deze extra dekking te kiezen in combinatie met het verzekeren van eigen apparatuur en het is een doorlopende dekking. De jaarpremie hiervoor bedraagt:

Verzekerd bedrag tot € 5.000: Nederland € 50 / Europa € 60 / Wereld € 75

Verzekerd bedrag tot € 10.000: Nederland € 100 / Europa € 120 / Wereld € 150

Verzekerd bedrag tot € 15.000: Nederland € 150 / Europa € 180 / Wereld € 225

Verzekerd bedrag tot € 20.000: Nederland € 200 / Europa € 240 / Wereld € 300

Verzekerd bedrag tot € 25.000: Nederland € 250 / Europa € 300 / Wereld € 375

Voor deze aanvullende dekking geldt hetzelfde eigen risico als voor de eigen apparatuur, de eventuele korting voor een verhoogd eigen risico wordt verrekend met bovengenoemde premie. Heeft u daarnaast gekozen voor de aanvullende dekking landoorlogsmolest dan geldt deze dekking ook voor de apparatuur niet in eigendom en wordt er toeslag over de bovengenoemde premie berekend.   

Deze aanvullende verzekering dekt eveneens het risico van het professioneel verhuren van apparatuur (in eigendom) aan derden. Deze dekking is (zoals ook op onze website staat aangegeven) uitsluitend bedoeld voor incidenteel verhuur van de voor eigen gebruik bedoelde apparatuur aan derden. De premietoeslag hiervoor bedraagt 25%.

Deze optie verzekert de schade ten gevolge van oorlogsrisico’s op het land. De premietoeslag hiervoor bedraagt 25% bij Europadekking en 50% bij Werelddekking.

Maak je gebruik van de collectieve apparatuurverzekering en is het lidmaatschap bij één van de bij ons aangesloten organisaties beëindigd? Dan verzoeken wij je vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te brengen. Wij zetten de verzekering dan om naar het reguliere contract.