Vragen over wie, wat en per wanneer apparatuur verzekerd is

Deze verzekering is bedoeld voor zowel professionals als particulieren woonachtig in Nederland.

Verzekeringnemers die in Nederland hun gewone verblijfplaats hebben of, indien het een rechtspersoon betreft, in Nederland zijn gevestigd kunnen een apparatuurverzekering bij ons aanvragen.

Vanaf de dag dat je je woonadres niet langer in Nederland hebt kunnen wij geen dekking meer verlenen. Wij zijn dan genoodzaakt de verzekering per verhuisdatum te beëindigen.

Onderstaande apparatuur kan worden verzekerd op de apparatuurverzekering.

- Opnameapparatuur + toebehoren, zoals: camera’s, lenzen, statieven, geluidsapparatuur

- Monitoren, recorders, players, backup-systemen, transportabele postproductie-apparatuur

- Lichtapparatuur + toebehoren

- (Mobiele) computerapparatuur (waaronder tablets zoals de iPad). Dit kan alleen verzekerd worden als ook hierboven vermelde      apparatuur wordt verzekerd.

- Kabels etc.

- Flightcases en ander verpakkingsmateriaal voor deze apparatuur

- Drones (exclusief het vliegrisico).

Bij het afsluiten van een verzekering zijn wij volgens de wet verplicht diverse controles uit te voeren zoals bijvoorbeeld een controle naar uw identiteit. Zodra wij de controles hebben uitgevoerd, en deze zijn positief afgerond, krijgt u van ons een bevestiging van de dekking en de ingangsdatum. Vanaf dat moment is uw apparatuur verzekerd. Uiteraard starten wij de controles direct nadat uw aanvraag is binnengekomen en zullen we, indien mogelijk, de door u aangegeven ingangsdatum te hanteren.

De apparatuur is verzekerd wanneer deze uit de auto wordt gestolen en sporen van inbraak aantoonbaar zijn wanneer je:

  • genoodzaakt bent deze tijdens je dagelijkse werkzaamheden of activiteiten in de auto achter te laten;
  • de apparatuur hebt achtergelaten in een auto die staat geparkeerd in een goed afgesloten gebouw en er sprake is van inbraak;
  • de apparatuur hebt achtergelaten in een auto uitgerust met een alarmsysteem en deze was ingeschakeld;

Je bent alleen verzekerd als je voorzichtig genoeg bent geweest om diefstal van de apparatuur te voorkomen. Dit houdt in dat je passende maatregelen moet hebben genomen om diefstal te voorkomen. Zoals het uit het zicht opbergen van de apparatuur in de auto.

De vraag is natuurlijk of het verstandig is kostbare apparatuur in de auto achter te laten.

Je dient het risico zoveel mogelijk beperken door zo min mogelijk achter te laten in de auto of minder mee te nemen als dit kan. De auto wordt niet gezien als ‘opslagruimte’ voor apparatuur, maar meer als tijdelijke noodvoorziening wanneer er geen betere opbergmogelijkheid voor handen is. 

Computerapparatuur (waaronder tablets) kan uitsluitend verzekerd worden indien de waarde hiervan de totale waarde van de verzekerde audiovisuele apparatuur zoals camera’s, lenzen, etc. niet overschrijdt.

Het uitlenen van apparatuur aan bijvoorbeeld een collega, familielid of vriend is meeverzekerd. Incidentele verhuur kan als aanvullende dekking worden meeverzekerd.

De apparatuur van inwonende gezinsleden kan op één verzekering worden verzekerd mits het een particuliere polis betreft.

Nee, telefoons zijn van de apparatuurverzekering uitgesloten, dit geldt ook voor telefoons die als camera worden gebruikt.

Als je zakelijk verzekerd bent is je apparatuur ook verzekerd wanneer je deze particulier gebruikt. Dit geldt ook andersom.

Vragen over de opgave en de waarde van de apparatuur

Er geldt geen afschrijvingsregeling maar het verzekerde bedrag kan wel door een expert worden getoetst. 

In principe willen wij van zoveel mogelijk items het serienummer hebben, Niet alle apparatuur heeft een serienummer, dan vul je hier een ‘x’ in op de apparatuurspecificatie.

Als je bij ons zakelijk bent verzekerd kun je (in de meeste gevallen) de BTW verrekenen. Je geeft de verzekerde waarde dan exclusief BTW bij ons op.

Als je bij ons particulier bent verzekerd, geef je de verzekerde waarde inclusief BTW op.

Wanneer je zakelijk bent verzekerd en de verzekerde waarde toch inclusief BTW hebt opgegeven terwijl je de BTW kunt verrekenen, krijg je in geval van schade het schadebedrag exclusief BTW uitgekeerd.

De verzekerde waarde wordt vastgesteld aan de hand van de opgave van verzekeringnemer. Dit kan de (oorspronkelijke) nieuwwaarde zijn, maar ook de waarde in het tweedehands verkeer. Wij adviseren de eigen aankoopwaarde aan te houden. In geval van schade is het verzekerde bedrag dan eenvoudig aan te tonen d.m.v. de aankoopnota (nieuw of tweedehands). Mocht er geen aankoopnota meer voorhanden zijn dan dien je de waarde op een andere wijze aan te tonen (foto met bankafschrift of correspondentie van marktplaats etc.).

Als je niks hebt kun je bijvoorbeeld een foto maken van het item waarop het serienummer zichtbaar is en dit in je eigen administratie bewaren. In geval van schade kan hiernaar worden gevraagd. Wij hebben voor het afsluiten van de apparatuurverzekering geen aankoopnota’s nodig.

Vragen over extra dekking

Voor het wijzigen van het dekkingsgebied bestaan 2 mogelijkheden:

1. Tijdelijke uitbreiding van het dekkingsgebied:

Het dekkingsgebied is eens per jaar tijdelijk uit te breiden voor de periode van maximaal een maand. Als je hiervan gebruik wenst te maken, mail ons dan je polisnummer, bestemming, doel van de reis en de reisperiode, dan ontvang je van ons een premieopgave en na akkoord, tekenen wij dit aan op het polisblad.

2. Vaste uitbreiding van het dekkingsgebied:

Je kunt een vaste uitbreiding van het dekkingsgebied alleen via de site wijzigen. Dit geldt dan tot minimaal de contractvervaldatum (1 april). Dit is bedoeld voor wanneer je meer dan één keer per jaar buiten het verzekerde dekkingsgebied op reis gaat.

Het is niet mogelijk om dit tijdelijk op te nemen. De dekking blijft van kracht tot minimaal de contractvervaldatum (1 april).

Leaseapparatuur mag je opnemen op de apparatuurspecificatie.

Deze apparatuur wordt door ons beschouwd als apparatuur in eigendom. Eventuele schadebetalingen worden aan jou uitgekeerd. 

Caravan:

Een caravan wordt gezien als een deugdelijk afsluitbare ruimte, diefstal is verzekerd indien sporen van braak aantoonbaar zijn.

Camper:

Een camper is een motorrijtuig, hiervoor gelden dezelfde regels als voor het achterlaten van apparatuur in de auto (Art. 5.1 van de polisvoorwaarden APP03)

Tent:

Bij gebruik van een tent kan voor het onbeheerd achterlaten van apparatuur in de tent geen dekking worden aangeboden. Een auto met alarm is dan een optie. 

De apparatuurverzekering is uit te breiden met een dekking voor apparatuur niet in eigendom. Deze dekking is bedoeld voor huur- of leenapparatuur. De optie kan worden toegevoegd via de website. Het is alleen mogelijk voor deze extra dekking te kiezen in combinatie met het verzekeren van eigen apparatuur en het is een doorlopende dekking. De jaarpremie hiervoor bedraagt:

Verzekerd bedrag tot € 5.000: Nederland € 50 / Europa € 60 / Wereld € 75

Verzekerd bedrag tot € 10.000: Nederland € 100 / Europa € 120 / Wereld € 150

Verzekerd bedrag tot € 15.000: Nederland € 150 / Europa € 180 / Wereld € 225

Verzekerd bedrag tot € 20.000: Nederland € 200 / Europa € 240 / Wereld € 300

Verzekerd bedrag tot € 25.000: Nederland € 250 / Europa € 300 / Wereld € 375

Voor deze aanvullende dekking geldt hetzelfde eigen risico als voor de eigen apparatuur, de eventuele korting voor een verhoogd eigen risico wordt verrekend met bovengenoemde premie. Heeft u daarnaast gekozen voor de aanvullende dekking landoorlogsmolest dan geldt deze dekking ook voor de apparatuur niet in eigendom en wordt er toeslag over de bovengenoemde premie berekend.   

Deze aanvullende verzekering dekt eveneens het risico van het professioneel verhuren van apparatuur (in eigendom) aan derden. Deze dekking is (zoals ook op onze website staat aangegeven) uitsluitend bedoeld voor incidenteel verhuur van de voor eigen gebruik bedoelde apparatuur aan derden. De premietoeslag hiervoor bedraagt 25%.

Deze optie verzekert de schade ten gevolge van oorlogsrisico’s op het land. De premietoeslag hiervoor bedraagt 25% bij Europadekking en 50% bij Werelddekking.

Vragen over collectiviteiten

Als je betalend lid bent van één van de volgende organisaties, kun je van een collectiviteit gebruik maken:

PiXFactory

Natuurfotografie Magazine

Filmpeople / Filmstart

FNV Kunstenbond

Nikon Club Nederland

NOVA (Ned. Organisatie Van Audiovisuele amateurs)

Photofacts Academy

VERS

NVJ 

Maak je gebruik van de collectieve apparatuurverzekering en is het lidmaatschap bij één van de bij ons aangesloten organisaties beëindigd? Dan verzoeken wij je vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te brengen. Wij zetten de verzekering dan om naar het reguliere contract.

Wanneer je lid bent van een van de vermelde organisaties, kun je gebruik maken van de volgende voordelen:

  • -Minimumpremie van € 70,00 per jaar
  • -Standaard eigen risico van € 100,00 per gebeurtenis (i.p.v. € 200,00). Het eigen risico voor val- en stootschade blijft € 250,00 per gebeurtenis.

Of

  • -Premiekorting van 10% bij een standaard eigen risico van € 200,00 en € 250,00 voor val- en stootschade.

Vragen over online wijzigen en schade melden

In het onverhoopte geval van schade verzoeken wij je de schade te melden via het onlineschadeformulier op onze website...

Ook ontvangen wij graag:

  • de aankoopnota van het beschadigde object;
  • de aankoopnota van het (eventueel) vervangende object;
  • gespecificeerde reparatienota, indien reparatie niet mogelijk is dan een verklaring waaruit blijkt dat de reparatiekosten de verzekerde waarde te boven gaan. U dient dan op verzoek de beschadigde apparatuur aan ons in te sturen;
  • kopie aangifte.

De documenten kunt u toevoegen aan het online schadeformulier of per e-mail sturen aan . schade@apparatuurverzekering.nl


[SN1]https://www.apparatuurverzekering.nl/Schadeformulier.html

Log in via https://www.mijn-verzekeringen.nl/DSV/Login.aspx

1.Klik op ‘polisoverzicht’

2.Klik op polisdetails ‘openen’

3.Klik op ‘polis wijzigen’

4.De wijzigingsdatum staat standaard op vandaag, je kunt ook een datum in de toekomst opgeven

5.Vul de reden wijziging in : wijziging verzekerde objecten of wijziging dekking

6.Je kunt bij ‘Object gegevens’ nieuwe apparatuur invoeren en klik dan op ‘toevoegen’. Je kunt apparatuur afvoeren door erachter op ‘verwijderen’ te klikken. Voor het aanpassen van een object dien je het object te verwijderen en opnieuw in te voeren.

7.Als je klaar bent, klik op wijziging verzenden

Na de verzending ontvang je een bevestigingsmail, ontvang je deze niet dan is de wijziging niet succesvol verzonden!!

Je kunt de gewijzigde apparatuurlijst online pas terugzien als wij de wijziging hebben verwerkt.


[SN1]https://www.mijn-verzekeringen.nl/DSV/Login.aspx

Belangrijke informatie

Poliskosten maken naast de premie en assurantiebelasting deel uit van het uiteindelijke bedrag dat je betaalt voor de apparatuurverzekering.

Bij wijzigingen waarvoor een polisblad wordt afgegeven brengen wij € 5,00 poliskosten in rekening wanneer je door middel van automatische incasso betaalt. Betaal je op een andere manier dan bedragen de poliskosten € 10,00. 

Wij vinden het belangrijk dat je een goed inzicht hebt in de dienstverlening die wij bieden. Op onze dienstverlening als bemiddelaar in verzekeringen is de Wet op financieel toezicht van toepassing. Belangrijk aandachtspunt in deze wet is transparantie over de dienstverlener en zijn dienstverlening. Dit komt tot uiting in een aantal informatieverplichtingen. Om je van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij de DSV Verzekeringen dienstenwijzer opgesteld. Met deze dienstenwijzer geven wij je vooraf inzicht in onze dienstverlening zodat helder is wat je wel en wat je niet van ons mag verwachten. Zowel online als persoonlijk.

Bekijk hier de dienstenwijzer....

Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- en regelgeving, dit is om te voorkomen dat criminelen die bijvoorbeeld geld willen witwassen zich schuilhouden achter een juridische entiteit. Wij dienen daarom te checken of uw bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbenden (UBO) voorkomen op de sanctielijsten van Nederland en/of de EU. Ook particulieren worden gecheckt.

Het UBO-register is in principe geen openbaar register, het is toegankelijk voor:

De bevoegde autoriteiten en financiële inlichtingeneenheden van de EU;

Partijen die de identiteit van hun cliënten moeten controleren (bv. banken, verzekeraars, notarissen en advocaten).

Andere belangstellenden kunnen ook toegang krijgen tot het UBO-register als zij een aantoonbaar gerechtvaardigd belang hebben.

Mocht blijken dat één van de bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, dan mag uw verzekeraar geen uitkeringen verrichten en zal dit reden zijn een polis niet af te sluiten dan wel te beëindigen.

Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht in werking getreden. De ingelaste wettelijke bedenktijd is bij de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht in het leven geroepen en biedt bescherming aan de consument.

De wettelijke bedenktijd op deze verzekering bedraagt 14 dagen. Ingaande vanaf het moment dat je de polis hebt ontvangen. Op basis van de wettelijke bedenktijd kan de afgesloten verzekering zonder opgave van redenen kosteloos worden beëindigd.

Indien je je op de wettelijke bedenktijd beroept wordt de verzekering per ingangsdatum beëindigd. Dit betekent dat er nooit dekking is geweest. De verzekering is immers met terugwerkende kracht per ingangsdatum beëindigd.